02 листопада 2016 року відбулося урочисте відкриття першої еколого-пізнавальної стежки під назвою«Лісовий затишок» у регіональному ландшафтному парку «Ніжинський», що знаходиться на околиці села Кукшин Ніжинського району.

Відкриття відбулося за участю першого заступника голови обласної державної адміністрації Леоніда Сахневича, голови Ніжинської районної ради Олега Бузуна, експерта Проекту "Clima East: Збереження та стале використання торфовищ", що впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні, Олега Колоска, Кукшинського сільського голови Олександра Пивовара, директора Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації Катерини Тканко та спеціалістів Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації – начальника відділу природно-заповідного фонду, біоресурсів та екомережіВіталіни Синіговець та начальника відділу економіки  природокористування та екологічного моніторингуВасиля Новака, представників Ніжинського міжрайонного управління водного господарства на чолі з начальником управління Володимиром Тарасенком, працівників ДП «Ніжинське лісове господарство», педагогічного колективу Кукшинської ЗОШ І-ІІІ ступенів на чолі з директором школи Юлією Пехотіною, вчителів Ніжинської гімназії №3 та ін.

Урочисто перерізали червону стрічку заступник голови обласної державної адміністрації Леонід Сахневич, голова Ніжинської районної ради Олег Бузун та директор регіонального ландшафтного парку «Ніжинський» Сергій Мельникович.

Далі Сергій Мельникович для всіх присутніх провід екскурсію першою екостежкою та відповів на цікаві питання гостей.

Еколого-пізнавальна стежка «Лісовий затишок»розташована на території ботанічного заказника загальнодержавного значення «Середовщина» в межах регіонального ландшафтного парку «Ніжинський».

Основним завданням еколого-пізнавальної стежки «Лісовий затишок» є ознайомлення жителів району та гостей парку з природою та особливостями лісових, озерних, лучних та болотних екосистем, рідкісними видами рослин та тварин, у тому числі й занесених до Червоної книги.

Загальна протяжність екостежки «Лісовий затишок» складає 1150 метрів.

Облаштування екологічної стежки здійснено за фінансування Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації.

На екологічній стежці було встановлено вказівники, інформаційні стенди, обладнано огорожі, лавки, огорожено багатовіковий дуб, оснащено підхід до водойми та інші об’єкти.

Давайте згадаємо: за підтримки Чернігівської обласної державної адміністра­ції, Чернігівської обласної ради та Ніжинської районної ради на території області реалізується спільний проект Програми розви­тку ООН в Україні та Європейського союзу «ClimaEast: Збере­ження та стале використання торфовищ».

Діяльність проекту направлена на Ніжинський район, який є одним з десяти регіонів України, де розташовано 95% осу­шених торфовищ. Проект передбачає розробку методик оцінки викидів парникових газів, проведення оцінки викидів парнико­вих газів у 10 адміністративних областях на півночі України, оскільки до цього часу така оцінка не проводилася; також ство­рюється основа для включення проектів із відновлення торфо­вищ до схеми «зелених» інвестицій на національному рівні. За підсумками здійснення діяльності в рамках проекту буде від­новлено гідрологічний режим на 3000 га осушених торфовищ. Також запроваджується практика сталого економічного вико­ристання ресурсів, наприклад заготівель біомаси та випасу ху­доби. Одним з напрямків проекту було передбачено створення регіонального ландшафтного парку на території Ніжинського району, реалізований він був в травні 2015 року, коли обласна рада прийняла рішення про створення регіонального ландшаф­тного парку «Ніжинський».

Територія парку розміщена у зонах мішаних лісів та лісостепу. Площа його становить 6122,6991 га, знаходиться парк в межах двох областей, а саме Європейської широколистяної лісової об­ласті та Європейсько-Сибірської лісостепової області.

Цей регіон відзначається своєрідною флорою і фауною. Не дивлячись на негативний вплив осушувальної меліорації, яка була здійснена раніш, наукові дослідження на території уро­чища «Смолянка» та його околицях підтверджують наявність рідкісних рослинних угрупувань, занесених до Зеленої книги України, 39 видів тварин занесених до Червоної книги Укра­їни та ряд видів, які охороняються міжнародними конвенція­ми.

Регіональний ландшафтний парк «Ніжинський» увійшов до складу природно-заповідного фонду території Прип’ятсько- Деснянського екокоридору Національної екологічної мережі в по­ліській зоні. В дану територію входять уже існуючий ботанічний заказник загальнодержавного значення «Середовщина», ботанічні заказники місцевого значення: «Боромики», «Зайцеві сосни», «Уро­чище Луб’янка», «Урочище Лисарівщина», а також гідрологічні за­казники місцевого значення: «Колісниківський», «Переходівський».

Особливість розташування Ніжинського району у межах двох природних зон (північна частина в зоні мішаних лісів, південна — в лісостеповій зоні) відображається і у ландшафтах району, які мають перехідний характер від природних комплексів зони міша­них лісів до лісостепових, і їх структура характеризується зна­чною строкатістю. Ландшафти представлені класом рівнинних східноєвропейських ландшафтів, який поділяється на три типи: мішано-лісові, лісостепові та заплавні. Територія Ніжинського району переважно характеризується 7 видами ландшафтів, які сформувались в умовах помірно-теплого клімату і позитивного балансу вологи на водно-льодовикових, льодовикових та давньо- алювіальних піщаних та супіщаних відкладах, де переважають дерново-підзолисті грунти. Але важливим є те, що на території парку з них відмічається шість.

Цей регіон відзначається і своєрідним рослинним покривом. На території регіонального ландшафтного парку переважає лісова та болотна рослинність: перша представлена переважно середньові- ковими лісами штучного походження, і невеликий відсоток від за­гальної площі — це ділянки з природними лісовими угрупованнями. Розміщуються вони на терасах річок Остер та Смолянка, а також у притерасній частині цих річок та межиріччі. Особливої уваги заслу­говують ділянки з домінуванням граба звичайного (віком 70-80 ро­ків), який зростає тут на східній межі ареалу (ботанічний заказник «Середовщина»). Болотна рослинність належить до класу формацій евтрофних боліт, яка представлена переважно трав’яними угрупо­ваннями. Менші площі — під лучною та водною рослинністю.

У складі багатої та різноманітної флори території парку, значне місце за­ймають види, які охороняються на різних рівнях — міжнародному (Бернська конвенція), державному (Червона книга України) та регіональному. Особли­вої уваги заслуговує вид із Бернської конвенції — маточник болотний. На території відмічається 11 видів судинних рослин з Червоної книги України.

Серед рослинних угруповань чинне місце займають три рідкісні угруповання, занесені до Зеленої книги України. Серед яких формації глечиків жовтих, латаття сніжно-білого, латаття білого.

У складі багатої фауни території регіонального ландшафтного парку, особливе місце займають види, які охороняються на різних рівнях — міжнародному (Бернська та інші міжнародні конвенції), державному (Червона книга України ) та регіональному.

У результаті багаторічних досліджень та спостережень на те­риторії урочища «Смолянка» та в його найближчих околицях, виявлено 39 видів тварин, занесених до Червоної книги України. Серед них комахи: бабки — бабка перев’язана; жуки — стафілін волохатий, жук-олень, вусач мускусний, вусач земляний хресто­носець; метелики — махаон, мнемозина, ведмедиця господиня; перетинчатокрилі — дисцелія зональна, ксилокопа фіолетова, кси- локопа райдужна.

Хребетні тварини занесені до Червоної книги України на цій території представлені 28 видами.

Урочище «Смолянка» має велике значення як релаксаційна територія, де під час сезонних міграцій зупиняється ряд червоно­книжних видів птахів.

Крім того, слід врахувати, потужний історико-культурний контекст Ніжинщини, пов’язаний із іменами видатних діячів науки культури України, а також з добою Гетьманщини.

Дана територія відіграє важливу роль у збереженні всього комплексу екосистем, середовищ існування видів та їх генетич­ного різноманіття, а також ландшафтів; шляхів міграцій тварин, поширення та збереження рослин у регіоні.

Розташування на даній території пам’яток як давньої, так і но­вітньої історії, збереженість традиційних способів господарюван­ня, доповнює значимість проектованого регіонального ландшаф­тного парку історико-культурною складовою.

Естетична цінність території парку обумовлена її неоднорід­ністю та наявністю площ, зайнятих природною рослинністю. Все це, у поєднанні із вигідним географічним розташуванням, обу­мовлює надзвичайно високу рекреаційну привабливість території і створює передумови для ефективного розвитку екотуризму та окреслює перспективи існування парку, як потужного еколого-просвітницького центру.

Регіональний ландшафтний парк «Ніжинський»

гостинно запрошує всіх бажаючих до незабутніх та приємних вражень від спілкування з рідною природою! 

Підготувала Вікторія Охріменко,

начальник організаційного відділу районної ради

Фото автора