Якою буде «Нова українська школа», що таке компетентності, які вимоги ставитимуться для «первачків»? Про реформу освіти сьогодні точиться багато розмов, тож ми на основі інформації отриманої з Міністерства освіти та науки вирішили розібратися, що закладено в основу реформування освітньої галузі.

В 2014-му році Урядом Арсенія Яценюка була розпочата реформа вищої освіти. Парламент прийняв відповідний закон, що запровадив насамперед фінансову незалежність ВНЗ, що дало можливість розвиватися та професійно зростати. В 2016-му міністр освіти України Лілія Гриневич розпочала реформу середньої освіти. Концепція «Нової української школи», яка буде покладена в основу закону «Про освіту», вже пройшла громадське обговорення та обговорення в професійних колах, отримала повне сприйняття.

foto_big_192_2

До діалогу щодо стратегії змін долучилися усі зацікавлені групи: освітяни, батьки, роботодавці, політичні сили та владні інституції, незалежні експерти та міжнародні організації – понад 100 різних учасників дискусії. Реформа, що впроваджується міністром від Народного Фронту Лілією Гриневич, орієнтована на те, щоб зробити випускника конкурентноздатним у 21 му столітті – випустити зі школи всебічно розвинену, здатну до критичного мислення цілісну особистість, патріота з активною позицією, новатора, здатного змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя.

261311_1Перші кроки реформи вже впроваджуються в початковій школі, програму якої в цьому році оновило та розвантажило Міністерство освіти. Насамперед, знято обов’язковий розподіл годин – вчитель сам вирішуватиме, яку тему скільки викладати. Самі ж теми приведено до вікових особливостей дітей, Так, згідно програми для початкової школи з англійської мови, першокласники, шестирічні діти, вже мали писати слова і речення. Відтепер перші півроку на уроках англійської мови в 1-му класі буде лише усний курс, діти вчитимуться розмовляти. Також в українській мові знято вимоги будувати схеми речень і речення за схемами, а більше уваги буде приділено розвитку усного мовлення дітей. Змінено методичні рекомендації та орієнтовні вимоги до оцінювання досягнень учнів. Вчителям буде рекомендовано писати з дітьми олівцем замість ручки – це допоможе першачкам не боятися помилок, формувати позитивне сприйняття навчального процесу. Також планується зняти вимогу перевірки читання дітьми на швидкість, натомість вчителі мають розвивати усвідомлене читання.

Розроблена під головуванням Гриневич концепція Нової української школи переорієнтовує навчання із засвоєння величезної суми знань на освоєння компетентностей. Компетентності – це ядро знань, які необхідно знати дитині, вміння їх застосовувати, навички для вирішення життєвих проблем, а також ставлення і цінності, які потрібно засвоїти сучасній людині.

Чому Україні потрібна «Нова українська школа»?

93549

По-перше, чинна система освіти в Україні, на думку керівництва МОН  та фахівців,  застаріла та має суттєві недоліки. Зокрема, не всі діти мають рівний доступ до освіти, про що свідчать результати ЗНО: в цьому році близько 2/3 учнів з села здали тестування з історії України, української мови та математики на початковому та середньому рівні від 1 до 6 балів за 12-бальною шкалою, на противагу місту, де 2/3 дітей отримали високий та достатній результат – від 7 до 12 балів;

По-друге, школа – одна з найменш реформованих сфер, вона як і 50 років тому досі орієнтована на накопичення знань, а не на їх практичну реалізацію.

156107

Формула нової української школи має 8 компонентів:

1.Новий зміст освіти, заснований на формуванні необхідних для успішної самореалізації в суспільстві компетентностей.

Виділено 10 ключових компетентностей для нової української школи:

01 — Спілкування державною і, у разі відмінності, рідною мовами; 02 — Спілкування іноземними мовами; 03 — Математична грамотність; 04 — Компетентності в природничих науках і технологіях; 05 — Інформаційно-цифрова компетентність; 06 — Уміння вчитися впродовж життя; 07 — Соціальні і громадянські компетентності; 08 – Підприємливість; 09 — Загальнокультурна грамотність; 10 — Екологічна грамотність і здорове життя.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: уміння читати і розуміти прочитане; уміння висловлювати думку усно і письмово; критичне мислення; здатність логічно обґрунтовувати позицію; ініціативність; творчість; уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення; уміння конструктивно керувати емоціями; застосовувати емоційний інтелект; здатність до співпраці в команді.

У рамках запровадження компетентнісного підходу буде створено нову систему вимірювання й оцінювання результатів навчання. Зокрема, буде змінено зміст ЗНО.

 2.Педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками.

Учні, батьки та вчителі, об’єднані спільними цілями та прагненнями, є добровільними та зацікавленими спільниками, рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат. Школа має ініціювати нову, глибшу залученість родини до побудови освітньої траєкторії дитини. Буде забезпечено неупереджене та справедливе ставлення до кожного учня, подолано будь-яку дискримінацію. Учителів навчатимуть, як плекати гідність і віру учнів у себе.

3.Умотивований вчитель, який має свободу творчості й розвивається професійно.

Суттєвих змін зазнає процес і зміст підготовки вчителя. На допомогу йому буде створено освітній портал з методичними та дидактичними матеріалами, українськими е-енциклопедіями, мультимедійними підручниками та інтерактивними онлайн-ресурсами. Велика увага приділяється матеріальному стимулюванню. У проекті Закону «Про освіту» закладається норма про підвищення місця вчителя у єдиній тарифній сітці.

Вчителю буде надано академічну свободу. Він зможе готувати власні авторські навчальні програми, власноруч обирати підручники, методи, стратегії, способи і засоби навчання, активно виражати власну фахову думку. Держава гарантуватиме йому свободу від втручання у професійну діяльність.

4.Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм.

На практиці реалізовуватиметься принцип дитиноцентризму. «Нова школа» буде організована за моделлю поваги до прав людини, демократії та плекатиме українську ідентичність.

5.Наскрізний процес виховання, який формує цінності.

Ключові компетентності й наскрізні вміння створюють «канву», яка є основою для успішної самореалізації учня як особистості, громадянина і фахівця.

Поняття «освіта», «освітній процес» в їх сучасному розумінні включає навчання, виховання і розвиток.

Виховний процес буде невід’ємною складовою усього освітнього процесу і орієнтуватиметься на загальнолюдські цінності, зокрема, морально-етичні (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей), соціально-політичні (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність).

Виховання не буде винесено в окремі «заняття з моралі». Формування характеру можливе лише через наскрізний досвід. «Нова школа» буде організована за моделлю поваги прав людини, демократії.

6.Нова структура школи, яка дозволяє добре засвоїти новий зміст і набути компетентності для життя.

Закон «Про освіту» передбачає три рівні повної загальної середньої освіти: початкова освіта (4 роки), базова середня освіта (5 років) та профільна середня освіта (3 роки), яка здобувається в ліцеї або закладах професійної освіти в залежності від вибраної учнем освітньої траєкторії.

Загальна тривалість навчання в «Новій школі» збільшиться до 12 років, таким чином зі школи випускатиметься повнолітня, повністю підготовлена та відповідальна за власне життя людина.

 7.Децентралізація та ефективне управління, що надасть школі реальну автономію.

В умовах децентралізації на центральному рівні управління будуть визначатися стандарти освіти. За дотримання цих стандартів буде відповідати окремий центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти із залученням громадськості. Натомість безпосереднє управління школами буде здійснюватися на місцевому рівні.

Автономія передбачає і вищий рівень відповідальності закладу освіти. Засновники школи контролюватимуть освітню та фінансово-господарську діяльність закладу освіти, призначатимуть на умовах контракту керівника школи.

8.Справедливий розподіл публічних коштів, який забезпечує рівний доступ усіх дітей до якісної освіти.

Законопроектом «Про освіту» передбачено повну прозорість фінансування закладів освіти. Зокрема, заклади освіти будуть зобов’язані оприлюднювати всі кошти, які надходять з бюджету та інших джерел. Освітня субвенція буде розраховуватися за справедливою формулою, щоб вирівнювати можливості доступу до якісної освіти в різних регіонах і населених пунктах.

Для забезпечення свободи вибору в освіті буде запроваджено принцип «гроші ходять за дитиною», зокрема, це важливо для підтримки дітей з особливими потребами, які можуть здобувати освіту інклюзивно поряд з іншими дітьми у пристосованих для цього школах. Завдяки цьому з’явиться можливість вибору в освіті. Якщо дитина відвідуватиме приватний заклад згідно з власними світоглядними та релігійними переконаннями, держава спрямує туди кошти, виділені на навчання цієї дитини.

У регіонах діятимуть опорні школи базового рівня. Кожну опорну школу буде добре обладнано і зміцнено висококваліфікованими кадрами. Збільшення мережі опорних шкіл дасть змогу отримувати справді якісну освіту дітям з сільської місцевості на рівні базової і старшої профільної школи.

Нове освітнє середовище.

Впровадження нових підходів потребує побудови якісно нового освітнього середовища дитини. Це стосується не лише зміну формату стосунків між учнями, батьками та вчителями, а й організації простору й класу: крім класичних варіантів буде використано новітні мобільні робочі місця, які легко переорієнтовувати для групової роботи.

Учні матимуть свободу вибору предметів та рівня їхньої складності. З’явиться можливість навчання в різновікових предметних або міжпредметних групах.

У «Новій школі» буде заохочуватися інклюзивна освіта. Для учнів з особливими потребами буде створено умови для навчання спільно з однолітками.

 Підготовлено за матеріалами МОН України прес-службою народного депутата України Олександра Кодоли